SOFT-KOMP

Regulamin sprzedaży licencji na oprogramowanie FIRMY SOFT-KOMP

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania przez Użytkownika z licencji na oprogramowanie FIRMY SOFT-KOMP
 2. Strona internetowa – udostępniona pod adresem www.soft-komp.net , www.soft-komp.pl zawierająca m.in. treści informacyjne ,formularze, licencje.
 3. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z licencji na oprogramowanie FIRMY SOFT-KOMP
 4. RODO–Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu–umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Firmą o korzystanie z licencji na oprogramowanie

Sprzedawcą i producentem oprogramowania jest Firma SOFT-KOMP z siedzibą w 38-400 Krosno ul. Pużaka 35, NIP: 6851470803. Zamówienie licencji odbywa się poprzez stronę internetową www.soft-komp.net lub adres mailowy biuro@soft-komp.net lub poprzez zamówienie wygenerowane z aplikacji (aktualnie użytkowanego programu Firmy SOFT-KOMP). Programy do pobrania dostępne są poprzez stronę www.soft-komp.net W zależności od typu programu dostępne są różne sposoby licencjonowania i opłat abonamentowych:

 • – bezterminowo
 • – abonament miesięczny
 • – abonament kwartalny
 • – abonament roczny
Wymagania techniczne poszczególnych programów opisane są na stronie www.soft-komp.pl
 
 

 

Ceny licencji publikowane są na stronie www.soft-komp.pl oraz bezpośrednio wyświetlane podczas wyboru abonamentu w używanym oprogramowaniu.

Sposoby płatności :

 • – Płatność przelewem
 
Po otrzymaniu płatności wystawiana zostanie faktura VAT i aktywowana licencja na odpowiedni okres abonamentowy.
 
Informacje dotyczące danych osobowych , dostępne są pod adresem ochrona danych osobowych

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z którejkolwiek usług.
 • Zakres umowy zależy od rodzaju Usług, z których zdecydował się korzystać Użytkownik.
 • Umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem formy pisemnej w każdym czasie bez podania przyczyny.
 • Umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przez FIRMĘ SOFT-KOMP w następujących przypadkach:
  Użytkownik w istotny sposób naruszył postanowienia niniejszej Umowy; Użytkownik działał na szkodę FIRMY SOFT-KOMP, innych Użytkowników Serwisu lub sieci Internet;
 • FIRMA SOFT-KOMP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 •  

 

 

Warunki gwarancji i reklamacji

 • Prawa i obowiązki użytkownika końcowego i dostawy licencji (Firmy SOFT-KOMP) przedstawione są w umowie licencyjnej dostarczanej wraz z oprogramowaniem. Reklamacje i pytania należy zgłaszać na adres firmy:

   

 • SOFT-KOMP
  38-200 Jasło
  ul. Śniadeckich 17
  e-mail: biuro@soft-komp.net
  www.soft-komp.net , www.soft-komp.pl
  tel., +48 605-223-128
 • Zgłoszenie powinno być wysłane drogą pocztą elektroniczną na adres biuro@soft-komp.net Po wykonaniu zgłoszenia reklamacyjnego Firma SOFT-KOMP rozpatrzy reklamację do 7 dni roboczych od jego otrzymania. Wynik reklamacji zostanie odesłany poprzez pocztę elektroniczną na adres zwrotny zgłaszającego reklamację.